Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Vino a Casa, handelend onder de handelsnaam Vino a Casa, gevestigd aan de Ringweg 41 te Gulpen. Vino a Casa is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met het inschrijfnummer 57688699. Het BTW identificatienummer is NL001815412B45

1.2 Door het plaatsen van uw bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Vino a Casa behoud zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in wel geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Prijzen

2.1 Alle prijzen op de website genoemd zijn in Euro's, inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief handeling- en verzendkosten.

2.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

2.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Levering

3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

3.2 Levering zal plaatsvinden binnen 1 tot 5 werkdagen binnen Nederland. Tenzij op de website anders is aangegeven. Indien de levertijd van 5 werkdagen niet zal worden gehaald, zal de klant een e-mail van Vino a Casa ontvangen waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Vino a Casa te ontbinden, door dit schriftelijk (brief of e-mail) aan Vino a Casa te melden.

3.3 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3.4 Buiten 25 km worden er reiskosten in rekening gebracht, aangepast aan het aantal km's retour.

3.5 Eventueel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen nadat Vino a Casa het in voorgaande artikel (artikel 2.2) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant terugstorten.

3.6 Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen (5) werkdagen na ontvangst van het artikel, de onderliggende overeenkomst met Vino a Casa te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

3.7 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 3.5 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via aangetekende brief of e-mail) aan Vino a Casa te melden. De klant dient het artikel in de juiste en ongeschonden verpakking, na overleg met Vino a Casa, terug te sturen naar een door Vino a Casa vastgesteld adres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

3.8 Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Vino a Casa ingevolge artikel 3.5 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal Vino a Casa deze betalingen binnen (14) werkdagen nadat Vino a Casa het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. De verzendkosten die Vino a Casa heeft gemaakt om het artikel aan de klant toe te zenden zullen in mindering worden gebracht. De klant ontvangt dus de gedane betaling retour minus de verzendkosten.

3.9 Vino a Casa behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Vino a Casa of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

3.10 Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Vino a Casa schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komen, zal Vino a Casa klant hiervan schriftelijk (brief of e-mail) in kennis stellen. Vino a Casa heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Privacy

4.1 Indien u een bestelling plaats bij VIno a Casa, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Vino a Casa. Wij houden ons aan de Wet Persoonsregistraties en zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden.

4.2 Vino a Casa respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Overeenkomst

5.1 Een overeenkomst tussen Vino a Casa en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Vino a Casa op haalbaarheid is beoordeeld.

5.2 Vino a Casa behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Afbeeldingen en specificaties

6.1 Alle afbeeldingen; Foto's, tekeningen, etc. en specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. op de website van Vino a Casa gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht

7.1 Vino a Casa is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmogelijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Vino a Casa alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

7.3 Vino a Casa behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Vino a Casa gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen

Klachten

8.1 Alle klachten in verband met levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Vino a Casa serieus in behandeling worden genomen.

8.2 De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Vino a Casa (via aangetekende brief).

8.3 Vino a Casa zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. Vino a Casa zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Communicatie

9.1 Vino a Casa is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Vino a Casa, dan wel tussen Vino a Casa en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Vino a Casa.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten.

10.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Vino a Casa geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

10.2 Vino a Casa garandeert dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Vino a Casa geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.

Diversen

11.1 Indien de klant aan Vino a Casa schriftelijk opgave doet van een adres, is Vino a Casa gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Vino a Casa een nieuw adres heeft doorgegeven.

11.2 Vino a Casa is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Toepasselijke recht en geschillenregeling.

12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Vino a Casa is het Nederlandse recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.